Všeobecné obchodní podmínky

spolku
bullcorn.net
Obsah
1. Úvodní ustanovení a platnost podmínek
2. Použité pojmy
3. Dílo a Smlouva o dílo
4. Komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem
5. Zadávací dokumentace pro zpracování nabídkového rozpočtu
6. Rozsah prací a cena díla
7. Změna ceny díla (stavební dodávky)
8. Práva a povinnosti objednatele
9. Práva a povinnosti zhotovitele
10. Podzhotovitelé/subdodavatelé
11. Materiál, věci a výrobky nezbytné k provedení díla
12. Předání staveniště
13. Realizace (zhotovení) díla
14. Předání a přejímka díla
15. Platební podmínky a fakturace
16. Cena a úhrada ceny za dílo
17. Kvalita a vady díla, záruka, reklamace, odpovědnost za škody a vyšší moc
18. Nebezpečí vzniku škody na díle
19. Smluvní pokuty – majetkové sankce
20. Změna smlouvy o dílo a odstoupení od smlouvy
21. Ostatní ustanovení
22. Závěrečná ustanovení
 1. Úvodní ustanovení a platnost podmínek
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky - dále i podmínky standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy smluvních stran. Stanovují obecné zásady pro zhotovení objednaného díla a blíže upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem prací a jsou základním dokumentem pro zpracování Smlouvy o dílo.
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou doplňkem smluv a nabídek a nejsou vydána v listinné podobě. Jsou však volně dostupné na https://www.bullcorn.net/data/vop.html. Konkrétní podmínky realizace zakázky jsou upravovány Smlouvou o dílo.
  3. Pro účely interpretace ustanovení smluvních podmínek a Smlouvy o dílo, má prioritu Smlouva o dílo.
  4. Zákonná opatření umožňují nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky a proto mohou být tyto podmínky součástí uzavírané smlouvy. Nemusí však být ke smlouvě přikládány v listinné podobě. Zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám dostatečně známé a dostupné. Při relevantních důvodech mohou být ve Smlouvě o dílo ustanovení Všeobecných obchodních podmínek upravena dohodou odchylnou.
  5. Podpisem Smlouvy o dílo, případně objednávky, objednatel potvrzuje, že se s těmito smluvními dodacími podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 2. Použité pojmy
  1. Smlouva o dílo - dále i smlouva - je souhrnem smlouvy samotné, podepsané oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i jejích veškerých změn a dodatků, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
  2. Objednatel – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako objednatel.
  3. Zhotovitel – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako zhotovitel.
  4. Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele, jsou osoby jmenované ve Smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
  5. Staveniště – prostory určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí jako prostory pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
  6. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k předmětnému využití, pokud se tak strany dohodnou.
  7. Datum zahájení prací – datum, kdy zhotovitel zahájí dle sjednaného harmonogramu práce na staveništi.
  8. Datum ukončení prací – datum, uvedené ve Smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
  9. Zhotovení stavby/díla – zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a konstrukčních prací, včetně dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
  10. Vícepráce – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy. Cena víceprací rovněž není zahrnuta v ceně sjednané a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich provedení.
  11. Méněpráce – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je ve sjednané ceně zahrnuta ale strany se dohodly na podmínkách jejich vyjmutí.
  12. Objednatelem definovaný předmět plnění je soupis prací, dodávek, služeb a technické podmínky s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby.
  13. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhoto­vení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
  14. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
  15. Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny za dílo.
  16. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části oproti podmínkám stanovených technickými normami, v projektové dokumentaci, obecně závaznými předpisy a/nebo ve Smlouvě o dílo.
  17. Nedodělky – práce, dodávky nebo služby nedokončené nebo neprovedené oproti definovanému předmětu plnění a rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a Smlouvou o dílo.
  18. Technický dozor – odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.
  19. Podzhotovitel/subdodavatel je právnická nebo fyzická osoba provádějící pro zhotovitele dílčí podnikatelskou činnost na základě samostatné Smlouvy o dílo, mezi nimi uzavřené.
  20. Stavební objekty a provozní soubory jsou jednotlivé, autonomní, samostatně použitelné funkční části.
 3. Dílo a Smlouva o dílo
  1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se dílem rozumí zhotovení stavby specifikované Smlouvou o dílo a projektovou (resp. zadávací) dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli.
  2. Smlouvu o dílo uzavírá zhotovitel tehdy, dojde-li k jednoznačné dohodě s objednatelem. Tedy:
   1. obdrží-li zhotovitel od objednatele závaznou objednávku s návrhem na uzavření smlouvy (i elektronickou poštou) a
   2. doručí-li současně nezbytnou zadávací dokumentaci a
   3. neexistují-li žádné mimořádné okolnosti a/nebo nejasnosti, které by podpisu smlouvy bránily a
   4. v případě potřeby složí při podpisu smlouvy přiměřenou zálohu (např. pro úhradu materiálů apod.).
  3. Ve Smlouvě o dílo uzavřenou s právnickou osobou jsou uváděny: název a právnická forma společnosti, sídlo, zápis v obchodním rejstříku, kontaktní údaje a další data nezbytná například pro zpracování daňových dokladů (IČ, DIČ, plátce DPH apod.).
  4. Je-li Smlouva o dílo uzavírána se soukromou osobou jsou základními náležitostmi smlouvy jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní a další údaje.
  5. Smluvní strany jsou ve Smlouvě o dílo označovány termíny "objednatel" a "zhotovitel". Na daňovém dokladu, resp. faktuře i "odběratel" a "dodavatel".
  6. Podpisem smlouvy o dílo objednatel potvrzuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na financování díla.
  7. Jako smlouva může být rovněž chápána i řádně potvrzená faktura za již provedené práce nebo objednatelem odsouhlasená cenová nabídka. Takové dokumenty musí též obsahovat náležitosti smlouvy, tedy především jasnou a srozumitelnou specifikaci závazku, určení, datum a podpisy smluvních stran. Objednání elektronickou formou je po dohodě se zákazníkem možné.
  8. Podepsání smlouvy, cenové nabídky či objednávky je chápáno jako jednoznačný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Objednatel s nimi byl seznámen před založením závazkového vztahu.
 4. Komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem
  1. V zájmu zjednodušení a urychlení vzájemné komunikace a spolupráce s objednatelem, si podle svého uvážení zhotovitel vyhrazuje právo řešit smluvní vztahy s objednatelem především osobním jednáním, příp. telefonickým stykem nebo elektronickou poštou a klasickým písemným stykem prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrní službou nebo jiným způsobem. Zároveň si zhotovitel vyhrazuje právo omezit komunikaci na minimální možnou míru nebo ji i zcela vyloučit. V případě výskytu relevantních dohod se o konkrétní dohodě pořídí třeba i ručně psaný písemný záznam s tím, že takovýto záznam není nutný tehdy, bude-li předmětná dohoda vzájemně dodatečně odsouhlasena elektronickou poštou.
  2. Pro vzájemnou komunikaci a spolupráci na bázi elektronické korespondence jsou emailové adresy smluvních partnerů uváděny v preambuli Smlouvy o dílo. Objednatel bere na vědomí, že je povinen po celou dobu trvání smlouvy tuto adresu udržovat ve funkčním stavu a v platnosti tak, aby byl umožněn bezkonfliktní kontakt mezi zhotovitelem a objednatelem. Předpokládá se, že e-mailová pošta nebude bezdůvodně zadržována nebo zpožďována.
 5. Zadávací dokumentace pro zpracování nabídkového rozpočtu
  1. Dojde-li k (předběžné) dohodě o uzavření smluvního vztahu, poskytne objednatel zhotoviteli, zpravidla před podpisem smlouvy, zadávací dokumentaci v takovém časovém předstihu, aby se mohl zhotovitel s podklady v dostatečné míře a řádně seznámit a použít je pro zpracování nabídkového rozpočtu a přípravu stavby. Pro tyto účely se za zadávací dokumentaci považuje dokumentace projektová a/nebo schémata/náčrty s výkazem výměr, technické listy, návody k obsluze technického zařízení a pod. Není-li dohodnuto jinak, zůstane tato dokumentace po předání díla ve vlastnictví zhotovitele.
  2. V rozsahu připomínek k zadávací dokumentaci sdělí zhotovitel případné připomínky k předpokládané technologii, použitým materiálům a pod. objednateli i s žádostí o odstranění zjištěných nedostatků a vad s případným návrhem nebo doporučením na řešení problémů.
  3. Obecně ale i pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek je za zadávací dokumentaci považován i výkaz výměr.
  4. Pro vyloučení neshod při zpracování položkového rozpočtu s určením ceny díla dodá objednatel zhotoviteli zpracovaný základní výměr prací včetně položkového soupisu prací s uvedením počtu měrných jednotek. Zhotovitel provede vlastní kontrolu objednatelem dodaných dat a doplní výměry ostatní, např. početně odvozené. V případě, že zhotovitel při této prověrce zjistí, že některé práce, dodávky, činnosti a služby (vyplývající např. z textové nebo jiné části poptávky, např. projektové dokumentace a pod.) nejsou ve výkazu výměr obsaženy, specifikuje je, ocení a předloží objednateli k řešení.
  5. Není-li objednatel výkaz výměr schopen dodat, nebo budí-li dodaný výměr nedůvěru nebo pochybnosti, příp. vykazuje jiné nedostatky, stanoví základní i odvozené výměry zhotovitel. Vzájemná konzultace mezi smluvními stranami vyloučena není.
 6. Rozsah prací a cena díla
  1. Rozsah smluvních prací se specifikuje přímo ve Smlouvě o dílo nebo v její příloze na základě výkazu výměr dodaného objednatelem a ověřeného nebo přímo zpracovaného zhotovitelem.
  2. Cena díla je stanovena na základě předané projektové dokumentace pro zhotovení díla/stavby. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
  3. Cena díla obsahuje zisk a veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
  4. Cena obecně obsahuje mimo ceny za vlastní provedení díla také náklady nezbytné na:
   1. vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
   2. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
   3. opatření k ochraně životního prostředí,
   4. náklady na sjednaná pojištění,
   5. zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
   6. koordinační a kompletační činnost,
   7. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
   8. zajištění nezbytných dopravních opatření,
   9. zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
   10. součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního rozhodnutí.
  5. Aplikace výše uvedených položek - 6.4.1 až 6.4.10 - je patrná z položkového rozpočtu.
  6. Součástí sjednané ceny mohou být i provizorní položky či účelové rezervy, jež se čerpají v případech, kdy je nutno provést příslušné práce či vynaložit náklady ve výši korespondující se skutečnými potřebami stavby.
  7. Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení je, kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže, také:
   1. vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
   2. náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
   3. náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
   4. náklady na účasti a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo.
  8. Cena díla může obsahovat i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
  9. Cena díla může obsahovat předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla.
  10. Položkový rozpočet stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
  11. Cenu díla lze v zásadě změnit pouze za předpokladu splnění podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo, případně za podmínek uvedených dále v části "Změna ceny díla".
 7. Změna ceny díla (stavební dodávky)
  1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, které jsou zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednavatelem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
  2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
   1. v důsledku vzniku víceprací. V tomto případě:
    1. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Odečte ty práce, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Změny odsouhlasí obě smluvní strany. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit cenu za vícepráce ve formě hodinové sazby.
    2. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy může zhotovitel jednotkové ceny stanovit individuální kalkulací. Zhotovitel může použít i jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám obecně známým a uvedeným ve sbornících doporučených cen (sborníky RTS, a.s., ÚRS Praha, a.s.) a pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
    3. v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
    4. nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
   2. z důvodu méněprací. Dohodli-li se smluvní strany, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, na vyjmutí práce, dodávky nebo služby zahrnuté v předmětu díla a jejichž cena je v dohodnuté ceně rovněž zahrnuta, poté:
    1. zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
    2. zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů nebo oboustranně dohodnutých hodinových sazeb,
    3. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
   3. změna ceny díla v důsledku vad v projektové dokumentaci. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil před zahájením prací či v průběhu realizace díla a mají vliv na cenu díla, koná zhotovitel podle postupu při oceňování příslušných víceprací, méněprací či změn,
   4. prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:
    1. změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
    2. změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu Smlouvy o dílo do data jejich provádění,
    3. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
   5. změna ceny díla z důvodu zjištění nových skutečností. Pokud by se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, zpracuje zhotovitel soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek. Odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací, méněprací či změn.
   6. zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
   7. změna ceny díla v důsledku hyperinflace. Hyperinflací se rozumí situace, kdy se vstupní cena materiálu nebo zařízení zvýší v době provádění prací o více než 10% oproti ceně dané při podpisu smlouvy,
    1. změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy byla překročena hranice hyperinflace,
    2. zhotovitel předloží nový položkový rozpočet, ve kterém nahradí původní jednotkové ceny příslušných materiálů a zařízení novými skutečnými jednotkovými cenami zjištěnými na základě průzkumu trhu,
    3. nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, kdy byl zhotovitel v prodlení.
  3. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
 8. Práva a povinnosti objednatele
  1. Objednatel podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.
  2. Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel odchylně od dále uvedených podmínek, je objednatel povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy:
   1. projektovou dokumentaci pro provedení stavby v elektronické podobě a 3x v tištěné formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb,
   2. pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
   3. pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
   4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
  3. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou při jeho plnění Smlouvy o dílo a těchto Všeobecných obchodních podmínek, včas a řádně zhotoviteli předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
  4. Objednatel je povinen:
   1. předat věci potřebné k provedení díla v době ve smlouvě dohodnuté,
   2. uhradit zhotoviteli cenu věcí, jež měl sám opatřit, avšak tak neučinil,
   3. uhradit zhotoviteli náklady spojené s přerušením realizace díla do doby náhrady nevhodných věcí předaných zhotoviteli,
   4. na základě plnění svých závazků bez prodlevy a ve sjednaných termínech zhotoviteli uhradit jeho oprávněné finanční nároky podle dojednané Smlouvy o dílo,
   5. kontrolovat provádění díla,
   6. uhradit zhotoviteli náklady způsobené prodlevou při kontrole díla,
   7. požádat o sepsání Protokolu o předání a převzetí díla,
   8. řádně a včas provedené dílo převzít.
  5. Hodlá-li objednatel pověřit prováděním díla či jeho části jinou osobu, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit zhotoviteli. Nesdělí-li zhotovitel písemně do 5 pracovních dnů, že souhlasí, platí, že nesouhlasí. V případě další osoby má zhotovitel stejná práva, jak uvedeno, ohledně vyjádření nesouhlasu s prováděním díla prostřednictvím další osoby. Zhotovitel je oprávněn trvat na tom, aby prováděl dílo sám.
  6. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele:
   1. na nevhodné provádění díla,
   2. na nové skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby týkající se předmětného díla.
  7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy to zákon nebo smlouva umožňuje.
 9. Práva a povinnosti zhotovitele
  1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, nebezpečí a na svoji odpovědnost v dohodnutém termínu způsobem a v rozsahu odpovídajícím aktuálnímu stavu techniky v souladu:
   1. se Smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
   2. s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením stavby,
   3. se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy,
  2. Není-li ve Smlouvě o dílo dohodnuto jinak, je na základě ustanovení zákona zhotovitel povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí a ve smluvené době buď v celku nebo ve smluvených částech.
  3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a Smlouvou o dílo.
  4. Dílo bude zhotovitelem provedeno ve sjednané době. Pokud tato sjednána není, dílo zhotoví v době přiměřené s ohledy na jeho povahu a rozsah. Nevyplývá-li ze Smlouvy o dílo jinak, je zhotovitel oprávněn zhotovit a předat dílo před sjednanou dobou.
  5. Zhotovitel není v zásadě vázán pokyny objednatele, dbá však na jeho práva, oprávněné zájmy a požadavky.
  6. Jsou-li pokyny, resp. požadavky objednatele v přímém rozporu s technickými, bezpečnostními a jinými normami nebo technicky či technologicky nepřijatelné, zhotovitel objednatele na tyto skutečnosti upozorní. Na nevhodnost pokynu může zhotovitel objednatele upozornit i písemně s uvedením důvodů, pro které považuje pokyn za nevhodný. Zhotovitel může nevhodné pokyny objednatele odmítnout. Tato povinnost je bezpředmětná tehdy, nelze-li závadnost či nevhodnost požadavku zjistit ani při vynaložení odborné péče.
  7. Zhotovitel opatří věci potřebné k provedení díla, pokud se strany nedohodnou tak, že je opatří objednatel. Zhotovitel může opatřit věci na účet objednatele, které měl objednatel zajistit a ve stanovené lhůtě tak neučinil.
  8. Upozorní na případnou nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem.
  9. Oznámí objednateli bez zbytečného odkladu překážky znemožňující provedení díla.
  10. Pokud smlouva stanoví oprávnění objednatele kontrolovat dílo po etapách, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole včas. Pokud se účast na kontrole stala pro objednatele nemožnou, umožní mu zhotovitel provedení dodatečné kontroly. Změna termínu kontroly však neopravňuje objednatele jakkoliv přeřušit práce není-li domluveno jinak. Zhotovitel může v provádění díla pokračovat přesto, že se objednatel ke kontrole nedostavil, ač byl řádně pozván.
  11. Zhotovitel je povinen a zároveň si vyhrazuje právo řádně ukončit provádění díla. Může objednatele vyzvat k sepsání a podepsání Protokolu o předání a převzetí díla. Rovněž mu předá i doklady nutné k užívaní věcí, které byly opatřeny k provedení díla a vrátí bez zbytečného odkladu věci od objednatele převzaté/zapůjčené ke zhotovení díla.
  12. Zhotovitel nese odpovědnost za vady díla.
  13. Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit provádění díla vznikem důvodných překážek a může odstoupit od smlouvy v případech stanovených smlouvou nebo zákonem.
  14. Zhotovitel si vyhrazuje právo připojit pod svoje dílo fyzický podpis. Jeho rozsah, obsah, formu i umístění volí zhotovitel.
 10. Podzhotovitelé/subdodavatelé
  1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu, kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
  2. V nezbytných případech (např. nedůvěra) je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele seznam jeho podzhotovitelů/subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení. Rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
  3. Zhotovitel je povinen ve svých smlouvách s podzhotoviteli/subdodavateli zabezpečit splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
 11. Materiál, věci a výrobky nezbytné k provedení díla
  1. Materiál, věci a výrobky potřebné ke zhotovení díla nezajišťované objednatelem, zabezpečuje zhotovitel. Jde převážně o montážní materiál a materiál nezbytný pro zhotovení díla.
  2. Zhotovitel je povinen zajistit a použít pouze materiál, jenž je pro předmětnou stavební činnost určený a jehož vlastnosti z hlediska způsobilosti zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě bude splňovat potřebné požadavky.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to podle příslušných předpisů pro jejich použití nezbytné.
  5. Při zajišťování materiálu objednatelem je žádoucí, aby objednatel sledoval zda dodávka pozůstává ze stejné výrobní série. Jedná se hlavně o sanitární a zařizovací předměty a materiály, jenž jsou určeny ke konečnému zpracování a/nebo zabudování a tvorbě povrchů a/nebo povrchových úprav jako kupříkladu:
   1. keramické obklady a dlažby a jejich kontrola na výskyt trhlinek, skvrn a nerovností vzniklých při tavení glazury, poškození hran a rohů. Musí být zajištěno alespoň namátkové přeměření rozměrů a rovinnosti, pravoúhlosti stran, přímosti lícních hran, odchylek vydutí v rozích a středu hrany prvku.
   2. materiály vyžadující stejnorodost vlastností jako jsou nátěry a stěrky. Předpokládá se, že objednatel pečlivě zkontroluje jejich barevný odstín, požadovanou jakost nebo kvalitu pigmentu a popřípadě další mechanické, optické a fyzikální vlastnosti.
  6. Za kvalitu a množství materiálu a věcí nezbytných k provedení díla, odpovídá vždy ta strana, která jej zajistila a dodala. Pokud nebyla tato věc při provádění díla nebo zániku závazku zhotovitele použita (zabudovaná), vrátí ji zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli.
  7. Pokud ze Smlouvy o dílo (příp. obchodního zákoníku) nevyplývá něco jiného, má zhotovitel k věcem nezbytným ke zhotovení díla a jím opatřeným, postavení prodávajícího. Materiál pořízený zhotovitelem a předmět zakázky je vždy majetkem zhotovitele a to až do úplného zaplacení dohodnuté smluvní ceny za provedené stavební práce, vícepráce apod.
  8. Objednatel se zúčastňuje kontroly všech materiálů určených k zakrytí ještě před jejich zabudováním. Pokud se objednatel nezúčastní bez důvodu kontroly v termínu stanoveném zhotovitelem, pokračuje zhotovitel bez jakýchkoliv následných sankcí ze strany objednatele v realizaci díla. Požaduje-li objednatel dodatečně zabudovaný materiál odkrýt a nejsou-li zjištěny žádné závady, hradí vzniklé zvýšené náklady objednatel. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole materiálu určeného k zabudování nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zabudovaný materiál odkrýt a znovu zakrýt. Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele i v případě, že žádné vady nebyly zjištěné.
  9. Zhotovitel vyzývá objednatele k účasti na kontrolách, resp. zkouškách (těsnosti rozvodů a pod.).
  10. Na žádost objednatele se k materiálům a výrobkům před jejich zabudováním do stavby předají kopie dokladů prokazující požadované vlastnosti a shodu. V jednoduchých případech postačuje místo písemného dokumentu pouze ústní ujištění zhotovitele o existenci prohlášení o shodě ověřitelné u prodejce nebo výrobce na jeho webových stránkách. Následně se může ujištění i zapsat obvykle do Protokolu o předání a převzetí díla.
  11. Náhradní materiál může být použit pouze po dohodě smluvních stran. Objednatel může s použitím náhradních hmot nebo výrobků a s úpravou ceny souhlasit např. za předpokladu, že v konečném důsledku nebude snížena jakost díla (resp. prací) nebo významně překročena dohodnutá cena. Pokud to jedna ze smluvních stran požaduje, musí být cena odsouhlasena písemně (s ohledem na technologické postupy prací v nejkratším možném termínu, zpravidla do 7 dnů po vyslovení požadavku). Případné projednání s projektantem je věcí objednatele.
 12. Předání staveniště
  1. Objednatel fyzicky předá zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o dílo. Pokud není termín v Smlouvě o dílo uveden, předá objednatel zhotoviteli celé staveniště nebo se souhlasem zhotovitele i jeho ucelenou část obvykle do 10 dnů od podpisu smlouvy.
  2. Každá ze smluvních stran má právo požádat o vyhotovení předávacího protokolu s výsledkem přejímky. V jednoduchých případech se mohou obě strany práva na vyhotovení zápisu vzdát.
  3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě je považováno za porušení smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
  4. Pokud k tomu nedošlo dříve (např. při podpisu Smlouvy o dílo), je/bude obecně předmětem předání a převzetí:
   1. staveniště a související dokumenty,
   2. vyznačení bodů/míst pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu a případně jiných médií,
   3. sdělení zvláštních okolností z hlediska ochrany životního prostředí (manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
   4. informace o přístupových a příjezdových cestách a pod.
  5. Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen se seznámit s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí v zájmu jejich ochrany při provádění díla a je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí.
   1. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně označeny (vytyčeny a předány), nese zhotovitel veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu. Zároveň nese odpovědnost za veškeré důsledky, způsobené škody a vzniklé pokuty.
   2. Dojde-li k poškození neoznačených stávajících inženýrských sítí, neodpovídá zhotovitel za vzniklé vady, je však povinen uvést poškozené sítě bezodkladně do původního stavu. Veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel (včetně případných škod, pokut apod.).
  6. Při předání staveniště se smluvní strany informují o možných rizicích vyplývajících z charakteru pracoviště. O potencionálních rizicích poučí zhotovitel i své podzhotovitele/subdodavatele. Ostatní osoby oprávněně se vyskytující na pracovišti (další dodavatelé apod.) informuje o možných rizicích objednatel.
  7. Při vlastním předávání a přejímce staveniště, objednatel písemně potvrdí stáří a kvalitu podkladu a podkladových konstrukcí, přičemž se současně předpokládá, že byly:
   1. v předstihu provedeny všechny práce nezbytné pro realizaci díla, které by při souběhu prací více zhotovitelů mohly nepříznivě ovlivnit realizaci nasmlouvaných prací,
   2. ukončeny všechny práce jiných zhotovitelů, např. vyžadující technologické přestávky, tj. že byly zhotoveny všechny instalace pod budoucí dlažbou a obkladem, byly provedeny tlakové zkoušky rozvodů vody a podlahového topení s kladným výsledkem, popřípadě revize elektrorozvodů a že odpadové prvky jsou výškově správně osazeny.
  8. V případě přestavby, rekonstrukce, oprav, stavebních úprav vnitřních či obytných prostor a příslušenství je přejímka staveniště/pracoviště zaměřena na:
   1. kontrolu rovinatosti stěn a podlah (± 2 mm na délku 2 m),
   2. kontrolu kolmosti na styku podlaha/stěna a styku stěna/stěna,
   3. kontrolu vodorovnosti návazných ploch (podlah),
   4. kontrolu stavu, vyzrálosti a stáří podkladu,
   5. zjištění druhu, stáří, vodorovnosti a vyspádování podkladní konstrukce,
   6. zjištění stavu napojení na sítě a média (voda, elektro, světlo, ...),
   7. zjištění návaznosti na ostatní práce (např. z pohledu komunikačních prostor),
   8. obhlídku skladovacích a odkládacích ploch/míst, umístění dočasné skládky odpadů atd.,
   9. možnost úschovy svršků, osobních věcí apod.
 13. Realizace (zhotovení) díla
  1. Realizací díla se rozumí řádné a včasné ukončení prací v termínu uvedeném ve Smlouvě o dílo, následné vyklizení a předání staveniště, protokolární předání a převzetí zhotoveného díla s odstraněním případných vad a nedodělků, předání nezbytných dokladů o vykonání předepsaných zkoušek a revizích nebo dokumentace skutečného provedení stavby.
  2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
  3. Zhotovitel dílo provádí na vlastní nebezpečí, samostatně a na svoji odpovědnost ve sjednané době, v rozsahu a způsobem odpovídajícímu aktuálnímu stavu techniky a technologie.
  4. Termín dokončení díla neboli dodací lhůta uvedená ve smlouvě či nabídce je závazná a bude dodržena, pokud tomu nebrání naléhavé důvody. Naléhavým důvodem k prodloužení dodací lhůty jsou zejména živelné pohromy, nepříznivé počasí, dlouhodobý výpadek elektrické energie, stávky, demonstrace či nepředvídatelné události, které zhotovitel nemůže předvídat a ovlivnit. K prodloužení termínu dokončení díla a dodací lhůty může dojít též z příčin ovlivněných objednatelem. To jsou především změny v zakázce nebo nedodržení platebních podmínek ze strany objednatele. Pro dodržení dodací lhůty je objednatel povinen zajistit odpovídající součinnost a přístup na místo zakázky a umožnit tak zhotoviteli řádné plnění jeho povinností. V případě významného porušení součinnosti mezi objednatelem (např. neumožní přístup do objektu apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo účtovat prostoje (např. čas strávený na cestě atd.). Toto právo může být uplatňováno i na zrušení dohodnutého termínu zakázky později než 7 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací na zakázce.
  5. Zhotovitel je oprávněn zrealizovat a dílo ukončit před sjednaným termínem. Případný bonus za předčasné ukončení díla může být zakotven ve Smlouvě o dílo.
  6. Zhotovitel respektuje skutečnost, že na staveništi může současně působit více dodavatelů. V případě kolize jejich činnosti se zhotovitelem koordinuje provádění prací objednatel. Především při montáži obkladových prvků a pokládce dlažby, příp. betonáži, vyrovnávání podkladu a stěn upraví sled prací tak, aby nedošlo ke znehodnocení ploch již opatřených dlažbou nebo obklady. Dojde-li přesto ke způsobení jakýchkoliv škod na díle způsobených jiným dodavatelem nese plnou odpovědnost za způsobené škody objednatel.
  7. Jsou-li ze strany objednatele prosazeny nevhodné pokyny, nebo nevyhovující věci a materiál a jsou-li překážkou pro řádné provádění díla, je zhotovitel oprávněn práce v nezbytném rozsahu přerušit a to do doby změny pokynů nebo výměny věcí a materiálu, nebo obdržení písemného sdělení, že objednatel na provádění díla podle daných pokynů trvá. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení, přičemž má zhotovitel nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením realizace prací zaviněného objednatelem. Jestliže zhotovitel svoji povinnost splnil a objednatele o nevhodnosti jeho pokynů nebo nevyhovujících věcí informoval a objednatel na jejich použití písemně trval, neodpovídá zhotovitel za nedokončení díla nebo za vady díla způsobených těmito závadnými nebo nevhodnými věcmi nebo pokyny.
  8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost prací dle platných hygienických předpisů a zdrží se veškerých činností, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit osoby oprávněně se zdržující na staveništi.
  9. Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajišťuje zhotovitel. Dodrží obecné i zákonné podmínky pro odstraňování odpadů – uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů včetně požadavků stanovených objednatelem.
 14. Předání a přejímka díla
  1. Před dokončením díla může zhotovitel požádat o tzv. předpřejímku za účelem zhodnocení jakosti, kompletnosti a připravenosti díla k přejímacímu řízení. Bude-li to nezbytné, vyhotoví zástupci smluvních stran o tomto aktu zápis se specifikací případných vad bránících převzetí díla. Tuto předpřejímku nelze považovat za jednoznačnou, neměnnou a výhradní ve specifikaci vad a nenahrazuje vlastní převzetí díla.
  2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Datum dokončení díla sdělí objednateli a vyzve jej k předání a převzetí díla. Stejná zásada platí i pro dokončení díla před termínem sjednaným ve Smlouvě o dílo. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem ke smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
  3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla.
  4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
  5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. V takovém případě lze učinit písemný zápis s prohlášením, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
  6. Druhy dokladů vyžadované při předání díla budou specifikovány ve Smlouvě o dílo. Předmětné doklady si může objednatel vyžádat ještě před předáním díla, bude-li to z technického nebo technologického hlediska možné. Podle charakteru díla se může jednat o:
   1. prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy,
   2. atesty použitých materiálů, záruční listy,
   3. doklady o tlakové zkoušce, doklady o zkoušce těsnosti (voda, kanalizace atd.), zápisy revizí,
   4. obvyklá průvodní technická dokumentace jednotlivých zařízení,
   5. doklady o likvidaci veškerého odpadu na veřejných skládkách vzniklého činností zhotovitele,
   6. příp. i schémata nových rozvodů inženýrských sítí.
  7. Zhotovené dílo či jeho dílčí část zhotovitel odevzdá a objednatel převezme formou Protokolu o předání a převzetí díla. O průběhu řízení pořídí smluvní strany písemný zápis. Obsah protokolu musí odpovídat povaze a rozsahu prací a uvede se v něm také soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích. Povinným obsahem protokolu jsou:
   1. údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
   2. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
   3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
   4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
   5. seznam předaných dokladů,
   6. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
  8. Podpisem Protokolu o předání a převzetí díla se dílo považuje za dokončené a dochází k předání předmětu díla či jeho části objednateli. Závazek zhotovitele vůči objednateli daný smlouvou je však splněn pouze tehdy, jsou-li odstraněny veškeré zjištěné vady a nedodělky včetně vad dodatečně zjištěných do momentu uplynutí záruční doby.
  9. Dílo s drobnými vadami, které nebrání plnohodnotnému užívání díla, nebrání provádění návazných prací a zároveň nebrání řádnému užívání díla či bezpečnému provozu může objednatel převzít. Zda je konkrétní vada drobnou vadou posuzuje objednatel. Trvá-li objednatel na odstranění těchto vad, zanese se zjištění do Protokolu o předání a převzetí díla a protokol bude dále obsahovat:
   1. seznam konkrétních zjištěných vad a nedodělků,
   2. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků,
   3. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. Nebudou-li termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 14 kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. V případě vad neodstranitelných a neomezujících užívání díla bude sjednána dohoda o slevě z ceny.
  10. Objednatel není povinen převzít nedostatečně zhotovené dílo. V takovém případě objednatel uvede do protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Převzetí díla je možné odepřít v případě:
   1. zjištění závažných vad a nedodělků,
   2. že zhotovitel nepředloží u předávacího a přejímacího řízení doklady odpovídající povaze díla a dílo se tedy nepovažuje za dokončené a schopné předání,
   3. částečného nebo neúplného zhotovení/splnění díla.
  11. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
  12. Pro účely těchto podmínek a Smlouvy o dílo, může mít dílo charakter:
   1. komplexního celku bez členění na jednotlivé samostatně funkční objekty s tím, že bude objednateli předáno v poslední den smluvně dohodnuté dodací lhůty (termínu zhotovení) jedním předávacím aktem jako celek, nebo
   2. díla tvořeného provozně samostatnými částmi (objekty), které mohou být předávány a případně fakturovány postupně a jednotlivě (např. zařízení v různých podlažích).
  13. Je-li to s ohledem na ostatní okolnosti nezbytné, bude charakter díla uveden ve Smlouvě o dílo.
  14. Vyžaduje-li to charakter díla, je pro předání podmínkou provedení předepsaných zkoušek a revizí na náklady zhotovitele (např. zkoušky tlakové a pod.). Doklady prokazující řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení předpřejímky nebo převzetí díla. V případě dodání chybných, nepravdivých či neú­plných dokladů, požádá objednatel zhotovitele o nápravu.
  15. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
  16. Náklady na dodatečně požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
  17. Pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, je zhotovitel po dokončení a protokolárním předání díla povinen staveniště vyklidit a předat objednateli obvykle nejpozději do 15 pracovních dnů.
 15. Platební podmínky a fakturace
  1. Není-li dohodnuto jinak, bude cena díla hrazena průběžně a/nebo pravidelně na základě daňových dokladů neboli faktur vystavených zhotovitelem.
  2. Zhotovitel na každé dílčí i konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající mezní lhůtě splatnosti. Podkladem pro fakturaci může být objednatelem potvrzený rozsah stavebních prací, množství použitého materiálu apod.
  3. Prodlení se zaplacením faktury se považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje zhotovitele k odstoupení od Smlouvy o dílo. Objednatel je povinen za každý den prodlení s platbou faktur uhradit zhotoviteli úrok z prodlení, čímž však není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, popř. na smluvní pokutu za pozdní úhradu faktury. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle bez jakýchkoliv sankcí a možností postihu ze strany objednatele. Doba takto přerušených prací se promítne do prodloužení a změny termínu ukončení díla. Datem zdanitelného plnění je prakticky poslední den měsíce, ve kterém byla faktura vystavena. Objednatel není v prodlení, pokud prodlení proveditelné platby zapříčinil jeho peněžní ústav.
  4. Je-li dílo výhradně samostatným celkem a nelze je členit na jednotlivé objekty, může být dílo vyúčtováno jedním daňovým dokladem a předáno komplexně nejpozději v poslední den dodací lhůty jedním dokladem o převzetí díla.
  5. Daňový doklad musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a obsahovat označení s pořadovým číslem faktury, identifikační údaje zhotovitele a objednatele (sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), popis/předmět plnění, částku k fakturaci, datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu, náležitosti pro daňové účely (datum uskutečnění zdanitelného plnění), podpis oprávněného zástupce zhotovitele, případně objednatelem schválený soupis provedených prací (i v příloze), nebo podpis oprávněného zástupce objednatele přejímajícího doklad osobně.
  6. V případě, že faktura bude postrádat zákonem požadované náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě začne objednateli počínaje dnem doručení opraveného nebo doplněného daňového dokladu plynout nová lhůta splatnosti.
  7. Platby do výše 350000,- Kč se mohou provádět v hotovosti, úhrada vyšší částky musí být provedena bankovním převodem. Za den úhrady ceny podle daňového dokladu je den předání finanční hotovosti nebo den připsání účtované částky na bankovní účet objednatele.
  8. V konečné faktuře budou zúčtovány i veškeré eventuální slevy. Cena víceprací bude uváděna samostatně. Bude-li to objednatel požadovat, nebo bude-li to účelné, bude součástí konečné faktury soupis skutečně provedených prací, sub/dodávek a služeb.
  9. Součástí konečné fakturace mohou být případně i sankce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 16. Cena a úhrada ceny za dílo
  1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, lze cenu díla obecně považovat za nabídkovou cenu predikovanou s ohledem na možné změny cen – zejména výrobců materiálu. Může se jednat i o změny kurzovní, daňové nebo o změnu přepravních podmínek. Tyto změny se objednateli neoznamují. Změny se netýkají ani zakázek, které byly vzájemně potvrzeny před jejich uskutečněním.
  2. S ohledem na rozsah a povahu zakázky je vždy požadovaná přiměřená finanční záloha. První záloha bude vyplacena v dohodnuté výši za účelem nákupu materiálu, což může být i určitou garancí, že nedojde ke stornování zakázky a objednatel od smlouvy neodstoupí nečekaně.
  3. Určitou nepovinnou zálohu lze dohodnout předem a její výši určuje zhotovitel díla. Musí však být přiměřená a neměla by být vyšší, než je třetina celkové ceny za dílo.
  4. Úhrada ceny za dílo může mít i formu zálohových plateb jejichž výše by měla být úměrná míře aktuálně odsouhlasených a provedených prací.
  5. Bude-li dohodnuto poskytování záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo, nebo celkovou fakturou bez zálohových plateb po protokolárním předání a převzetí díla. V této celkové faktuře zhotovitel odečte poskytnuté zálohy a vyúčtuje další práce, eventuálně dodávky nad rámec smlouvy, kterou zhotovitel odešle objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  6. Je-li cena stanovena pouze odhadem, může zhotovitel cenu do určité výše, zpravidla o 10% až 20%, překročit i bez souhlasu objednatele. Když však zvýšení ceny překročí odhad o více než 20% a zhotovitel objednatele na tuto skutečnost předem neupozorní, má objednatel právo část ceny překračující 20% nezaplatit.
  7. Termín platby prakticky záleží na dohodě s objednatelem. Pokud nebude i ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek, dohodnuto ve Smlouvě o dílo jinak, platí podle zákona, že cena díla je splatná po jeho provedení. Nejvhodněji současně s odevzdáním a převzetím díla.
  8. Lze-li dílo členit na jednotlivé, samostatně použitelné funkční části (stavební objekty, provozní soubory), mohou být dílčí faktury nebo faktura konečná vystaveny i na tyto autonomní celky.
  9. Neplní-li zhotovitel ujednání uvedené ve smlouvě, je objednatel v době realizace prací oprávněn úhradu kterékoliv platby pozastavit a úhradu faktury podmínit odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění.
  10. V případě, že předané dílo bude mít při převzetí objednatelem vady a nedodělky, má objednatel právo zadržet 10% z ceny díla. Zadrženou částku vyplatí objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 kalendářních dnů po dni řádného odstranění poslední vady nebo nedodělku.
 17. Kvalita a vady díla, záruka, reklamace, odpovědnost za škody a vyšší moc
  1. Kvalita díla je reprezentována množstvím a charakterem vad. Za vady jsou v zásadě považovány:
   1. nedodělky - množstevní vady, tj. práce nedokončené ve srovnání s projektem a Smlouvou o dílo,
   2. absence obvyklých vlastností nebo vlastností požadovaných platnými technickými předpisy, standardy a normami po dobu trvání záruční lhůty,
   3. odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektem, potažmo v kvalitě jiné než smlouvou sjednané (aliud).
  2. Vadou není odchylka od projektu, která byla dohodnuta a odsouhlasena objednatelem ať už mění či nemění přijaté a odsouhlasené řešení.
  3. Zhotovitel nese záruku za jakost. Odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu trvání záruční lhůty.
  4. Za vady, které vzniknou po uplynutí záruční doby, nenese zhotovitel odpovědnost. Není-li záruční doba ve Smlouvě výslovně sjednána, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost a funkčnost díla:
   1. 18 měsíců při běžných stavebních pracích, úpravách a změnách již existující stavby,
   2. 3 roky při zhotovení stavby od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
  5. Zhotovitel po celou dobu záruky garantuje:
   1. bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci díla. Dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů,
   2. že dodaný předmět díla bude mít vlastnosti sjednané smlouvou, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, používaným či spravedlivě očekávaným technickým předpisům a projektové dokumentaci,
   3. že v průběhu záruční doby uhradí škody vzniklé z uplatněných vad.
  6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. Dále neodpovídá za vady díla u nichž nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním. Zejména neodpovídá za vady díla vzniklé přirozeným opotřebením, obvyklým používáním, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi jiných osob než zhotovitele a všemi dalšími příčinami bez zavinění zhotovitele.
  7. Délka záruční doby může být pro jednotlivé části dodávky stanovena rozdílně. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly neodborným zacházením nebo nedodržením předpisů o provozování a to po řádném poučení a upozornění objednatele zhotovitelem. Zhotovitel dále neodpovídá za kvalitu materiálu dodaného zákazníkem, ani za vady vzniklé porušením či nedodržením technologického postupu na výslovné přání objednatele i přesto, že byl zhotovitelem poučen.
  8. Po dobu záruky není objednatel oprávněn do předaného díla či jeho části zasahovat krom případů běžné údržby a havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
  9. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality např. materiálu, technologie provádění díla nebo oprávněnosti reklamace, je kterákoli ze stran oprávněna v jednodušších případech požádat o posouzení sporu prodejce nebo výrobce materiálu, ve složitějších případech akreditovanou zkušebnu nebo soudního znalce odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady nese strana, jejíž názor byl shledán jako nesprávný. Pokud zhotovitel na oprávněnou reklamaci nereaguje nebo dílo neopraví, může objednatel podat stížnost např. k České obchodní inspekci. Ostatní spory se řeší podle příslušných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  10. Záruční doba neběží po dobu odstraňování vad díla. Po odstranění reklamované vady počíná plynout nová záruční doba té části díla, na které se vada projevila.
  11. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
  12. V případě, že vady díla budou zjištěny v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma a na vlastní náklady. Zhotovitel má povinnost vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad mohou smluvní strany sjednat a to podle povahy a rozsahu reklamované vady. Neumožní-li charakter, závažnost a rozsah vady sjednat okamžitou nápravu, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
  13. Reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
  14. Vady vzniklé v záruční lhůtě je objednatel povinen reklamovat písemně a v případě havarijního stavu i jiným vhodným způsobem. Reklamace musí obsahovat popis vady, případně informaci o tom, jak se vada projevuje. Pokud zhotovitel nesdělí objednateli ve lhůtě do tří pracovních dnů od doručení reklamace, že reklamaci neuznává, platí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává.
  15. Pro reklamaci vad zjištěných v záruční době obecně platí, že jedná-li se o havarijní stav ohrožující bezpečnost a zdraví osob zajistí zhotovitel odstranění vad ihned, prakticky v den jejich oznámení.
  16. Jde-li o vadu neodstranitelnou a není překážkou řádnému užívání, může objednatel požadovat přiměřenou slevu. Je-li to možné, dodá zhotovitel náhradní předmět plnění a uhradí vzniklou škodu.
  17. Vady, u kterých není zřejmá odpovědnost zhotovitele a jedná se tedy o vady sporné, může zhotovitel na přání objednatele rovněž odstranit. Eventuální nároky zhotovitele na úhradu nákladů vyplývajících z odstranění sporných vad musí být dohodnuty ještě před jejich odstraněním.
  18. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli vady díla a žádné vady s odpovědností zhotovitele zjištěny nejsou, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vzniklé tímto oznámením.
  19. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinností upravených ve Smlouvě o dílo nebo těmito podmínkami. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
  20. Pokud se plnění závazků dle Smlouvy o dílo stane nemožné zásahem vyšší moci, strana na vyšší moc se odvolávající tuto skutečnost bez prodlení oznámí straně druhé s uvedením doby jejího trvání. Bude-li to nezbytné, požádá druhou stranu o úpravu znění Smlouvy o dílo ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
  21. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou škod vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady vynaložené na jejich odstraňování.
 18. Nebezpečí vzniku škody na díle
  1. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození a znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
  2. Nebezpečí škody na díle nesou od počátku jak zhotovitel tak i objednatel a to až do termínu, kdy dojde k předání předmětu díla či jeho části do kompetence objednatele. V zájmu obou smluvních stran je, aby bylo nebezpečí vzniku škody na díle v největší možné míře minimalizováno. Obě strany mají povinnost jednat tak aby bylo jakékoliv škodě předcházeno a zabráněno.
  3. Pokud objednateli nebo třetím osobám dojde činností zhotovitele ke způsobení škody z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících ze Smlouvy o díle, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  4. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností vlastních podzhotovitelů/subdodavatelů.
  5. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
 19. Smluvní pokuty – majetkové sankce
  1. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto Všeobecných obchodních podmínek není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti povinné strany.
  2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
  3. Lhůtou splatnosti smluvních pokut se rozumí fakt, že povinná strana uhradí vyúčtované smluvní pokuty na základě penalizační faktury nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
  4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění nebo s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky za každý den prodlení. Minimální výše pokuty je však 15000,- Kč.
  5. Nenastoupí-li zhotovitel k provádění prací ve smluveném termínu, protože mu to nebylo objednatelem z jakýchkoliv důvodů umožněno, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.
  6. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10% ceny díla.
  7. Za znečištění okolí staveniště nevyplývající z povahy prací (např. znečištění různým odpadem), je objednatel oprávněn účtovat za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.
  8. Zhotovitel vyklidí staveniště ve sjednaném termínu. Nedodržením termínu vzniká zhotoviteli povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  9. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení za každý den smluvní pokutu 1000,- Kč.
  10. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě
   1. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení a za každou reklamovanou vadu 1000,- Kč,
   2. Pokud objednatel v reklamaci oprávněně označil vadu za vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí vznik škody velkého rozsahu či havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
  11. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že si jsou vědomi své vzájemné odpovědnosti a povinností, které na sebe podpisem Smlouvy o dílo přijímají a považují sjednané smluvní pokuty za přiměřené.
 20. Změna smlouvy o dílo a odstoupení od smlouvy
  1. Obecně platí, že změnu Smlouvy o dílo může navrhnout každá strana kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu, sjednává se jako číslovaný dodatek ke kmenové smlouvě a musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. K návrhu na změnu smlouvy předloženou některou ze smluvních stran písemnou formou, je druhá smluvní strana povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení návrhu s dodatkem.
  2. V případě změn v množství nebo kvalitě zpracuje zhotovitel písemný seznam prací, dodávek a služeb (včetně jejich ocenění) a vyzve objednatele k jeho odsouhlasení. K tomuto seznamu se objednatel vyjádří nejpozději do 7 dnů ode dne doručení. V případě odsouhlasení změn objednatelem, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny nezbytné změny k podpisu. Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele náhradu nákladů či škod způsobených při změně v množství nebo v kvalitě (zrušení objednávek v souvislosti s neprovedením prací, již nakoupený a dále neuplatnitelný materiál, výrobky, atd.). Změny v množství nebo kvalitě mohou být i důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny dodatkem ke smlouvě.
  3. V důsledku prokázané nedostupnosti hmot nebo výrobků dohodnutých ve Smlouvě o dílo, požadovaných objednatelem a/nebo stanovených projektem a zároveň potřebných pro plynulý průběh výstavby je objednatel povinen odsouhlasit použití náhradních hmot a/nebo výrobků a úpravu ceny. Je předpokládáno, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
  4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy s důsledkem možného zrušení smlouvy je povinna dotčena strana tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a iniciovat potřebná jednání.
  5. Důvodem k odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany objednatele, kromě možností daných zákonnou úpravou, je jakákoliv skutečnost, která by mohla byť i potenciálně ohrozit plnění díla ze strany zhotovitele. Důvodem může být i přímé ohrožení nebo zmaření realizace dohodnutého díla zhotovitelem a/nebo podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Mezi další důvody, pro něž může objednatel od smlouvy odstoupit, patří také:
   1. nezahájí-li zhotovitel práce na díle ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě a je v prodlení se zahájením prací v době delší než 21 dnů,
   2. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 90 dnů,
   3. skluz v plnění harmonogramu dílčích prací delší než 21 dnů (je-li harmonogram sjednán),
   4. nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty,
   5. pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
   6. soustavné nebo zvlášť hrubé porušování provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel smluvně zavázal,
   7. soustavné nebo zvlášť hrubé porušování technických a jiných podmínek s negativním dopadem na jakost díla,
  6. Přerušení prací ze strany zhotovitele v době kdy je objednatel v prodlení s úhradou peněžitého plnění nebo s placením faktury není pro objednatele důvodem k odstoupení od smlouvy.
  7. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele může být např. skutečnost, že objednatel:
   1. nesplnil termín předání staveniště ani v dostatečně přiměřené lhůtě,
   2. není schopen včas dostát svým závazkům a je v prodlení s platbou faktur více než 30 dnů,
   3. nejpozději do data zahájení prací neplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo těchto podmínek,
   4. opakovaně neposkytuje zhotoviteli požadovanou zcela nezbytnou součinnost,
   5. na majetek objednatele byl prohlášen konkurz, nebo byl-li konkurz zrušen pro nedostatek majetku objednatele.
  8. Obecně mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit i v těchto případech:
   1. porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní,
   2. za důvod odstoupení od smlouvy mohou být považovány i okolnosti plynoucí z vlivů vyšší moci (živelné pohromy, stávky, vážné dopravní potíže apod.). Z těchto důvodů se obě smluvní strany rovněž zbavují odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo. Žádná ze stran však není v případě nevyrovnaných pohledávek či nezaplacených faktur, pokut, dluhů, nedoplatků zbavena svých povinností a své závazky je povinna splnit a vyrovnat je v dohodnuté lhůtě.
   3. kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání vyplývajících ze smlouvy. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který strana od smlouvy odstupuje. Dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně smlouva zaniká.
  9. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na vzájemnou úhradu (zaplacení, vyrovnání) smluvních pokut a případnou náhradu škody.
  10. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací, rozpracovanosti a předávaných materiálů a věcí pořízených na realizaci díla k datu odstoupení od smlouvy. Uhrazením této ceny nezaniká právo zhotovitele účtovat oprávněný ušlý zisk, náhradu škody z neplnění povinností z této smlouvy a smluvní pokuty z této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou povinny o tomto uzavřít dohodu, která jejich vzájemná práva a povinnosti upraví.
  11. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy o dílo, provede zhotovitel soupis a vyčíslení hodnoty provedených prací a poskytnutých záloh, zpracuje konečnou fakturu a pokud se strany nedohodnou jinak odstraní ze stavby veškerý svůj materiál. Následně vyzve objednatele k předání díla, jenž do tří dnů od obdržení výzvy zahájí přejímací řízení a po předání provedených prací obě strany písemně zruší Smlouvu o dílo. Stornování či změnu specifikace je vždy nutné projednat a konzultovat se zhotovitelem. Za určitých podmínek může zhotovitel objednateli vyúčtovat storno poplatek až do výše 50% ceny zakázky, nebo její stornované části na pokrytí účelně vynaložených nákladů v souvislosti se stornováním zakázky.
 21. Ostatní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v přiměřené míře nedílnou a netištěnou součástí každé písemné Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem prací a zhotovitelem.
  2. Smluvní strany považují tyto podmínky za věcně vyvážené a zavazují se jimi řídit. Nabývají účinnosti dnem podpisu každé konkrétní Smlouvy o dílo.
  3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
  4. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou:
   1. požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou. Může jím být nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s potřebnou odborností v oblasti stavitelství. Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně, nebo
   2. pokud se smluvní strany na osobě rozhodce nedohodnou, bude spor předložen rozhodčímu soudu při instituci, na které se smluvní strany dohodnou, nebo
   3. nedohodnou-li se smluvní strany na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo bude spor rozhodnut příslušným českým soudem.
  5. Vznikne-li jakákoliv kolize v interpretaci mezi vícero smluvními, obchodními, dodacími, prodejními nebo jinými podmínkami každé ze smluvních stran nebo jiné nejasnosti či neshody v jejich vzájemném výkladu budou se obě smluvní strany přednostně řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami spolku bullcorn.net.
 22. Závěrečná ustanovení
  1. Za jednání zhotovitele se považuje jednání kterékoliv osoby, která jménem zhotovitele vystupuje navenek.
  2. Není-li sjednáno jinak, je jazykem smlouvy a vzájemné komunikace český, příp. slovenský jazyk.
  3. Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
  4. Záležitosti neupravené Smlouvou o dílo či těmito podmínkami se řídí právním řádem ČR.
  5. Pokud by se některé z ustanovení těchto podmínek stali neplatnými či neúčinnými, není tato skutečnost důvodem pro prohlášení neplatnosti nebo zrušení celých těchto podmínek.
https://www.bullcorn.net